ALGEMENE VOORWAARDEN
TecFit/Bodytec Huissen; ingeschreven bij K.v.K. te Arnhem onder nummer:  65581385
 
 
Artikel 1. Begrippen

De organisatie: TecFit /Bodytec Huissen

Deelnemer: natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met TecFit/Bodytec Huissen voor afnemen van Personal Trainingen/Coaching en/of Miha Bodytec Trainingen.

Personal Trainer: Jeffrey Smit 

Activiteit(en): Personal Training, Coaching, Miha Bodytec Trainingen

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en TecFit/Bodytec Huissen schriftelijk overeenkomen dat TecFit activiteiten die de deelnemer met Jeffrey Smit heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.
 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij TecFit voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van TecFit/Bodytec Huissen zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten van TecFit/Bodytec Huissen geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.


 
Artikel 3. Intakeprocedure

 Om onze diensten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. De Persoonlijke Trainingskaart dient volledig ingevuld en ondertekend aan TecFit/Bodytec Huissen te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende u persoonsgegeven dient u per omgaande aan TecFit/Bodytec Huissen door te geven.

Opdrachtgever verstrekt TecFit/Bodytec Huissen alle persoonlijke informatie, zoals lichamelijke conditie,

gebruik medicatie, zwangerschap, het dragen van een pacemaker en/of blessures in de ruimste
zin van het woord.  


  
Artikel 4. Tijdstip en plaats

 De afspraak met TecFit/Bodytec Huissen  wordt vooraf met de deelnemer overlegd wanneer de activiteit plaats vind. Mocht er om welke reden dan ook een afspraak niet door kunnen gaan, kunt u de afspraak 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. Wanneer u korter voor de training afzegt, moeten we deze training helaas in rekening brengen.  Bij maandabonnementen 1x per week kan de training niet ingehaald worden in een andere week.


 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 Op TecFit/Bodytec Huissen rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door Jeffrey Smit bepaald.

TecFit/Bodytec Huissen voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid, vermogen en wensen van de klant. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat TecFit /Bodytec Huissenniet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


 
Artikel 6. Aansprakelijkheid
 Voor elke door TecFit/Bodytec Huissen aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. TecFit/Bodytec Huissen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. TecFit/Bodytec Huissen is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een activiteit. De trainingen, voeding en leefstijl adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is TecFit/Bodytec Huissen niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door TecFit/Bodytec Huissen georganiseerde activiteiten. TecFit/Bodytec Huissen is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen TecFit/Bodytec Huissen wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die TecFit/Bodytec Huissen aanbiedt.

 
De deelnemer is jegens TecFit/Bodytec Huissen aansprakelijk wanneer TecFit/Bodytec Huissen op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient TecFit/Bodytec Huissen te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 


Artikel 7. Ontbinding
 TecFit/Bodytec Huissen is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van waar de activiteit zich in overleg met de deelnemers plaatsvind. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Jeffrey Smit. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van de vooraf betaalde vergoeding voor de diensten van TecFit/Bodytec Huissen. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

 
 
Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
 Betaling geschiedt immer vooraf en volgens de vermelde betalingstermijn die staat aangegeven op de factuur tenzij anders is overeengekomen. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is TecFit/Bodytec Huissen gerechtigd de deelnemer voor de desbetreffende activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan TecFit/Bodytec Huissen te voldoen. Indien TecFit/Bodytec Huissen over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer de factuur te laat wordt betaald mag TecFit/Bodytec Huissen een bedrag van EUR 3,50 aan administratiekosten in rekening brengen om opnieuw een betalingsherinnering te sturen. Op de diensten van TecFit is het BTW 9%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is TecFit/Bodytec Huissen gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

 
  
Artikel 9. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen TecFit/Bodytec Huissen is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van onze personal trainers behoudt TecFit/Bodytec Huissen het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.

 

 

Artikel 10. Gezondheid

 De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met TecFit/Bodytec Huissen aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Opdrachtgever verstrekt TecFit/Bodytec Huissen alle persoonlijke informatie, zoals lichamelijke conditie,

gebruik medicatie, zwangerschap, het dragen van een pacemaker en/of blessures in de ruimste
zin van het woord.  

 


Artikel 11. Vertrouwelijkheid
 TecFit/Bodytec Huissen dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan TecFit/Bodytec Huissen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. TecFit/Bodytec Huissen is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van TecFit/Bodytec Huissen gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. TecFit/Bodytec Huissen houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent TecFit/Bodytec Huissen te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

 
 
Artikel 12. Disclaimer
 Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door TecFit/Bodytec Huissen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. TecFit/Bodytec Huissen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met TecFit die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. TecFit/Bodytec Huissen is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

 


Artikel 13. Intellectueel eigendom
 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door TecFit/Bodytec Huissen voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van TecFit/Bodytec Huissen. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming TecFit/Bodytec Huissen. 

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van TecFit/Bodytec Huissen zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door TecFit ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door TecFit/Bodytec Huissen zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

 
 
Artikel 14. Geschillen
 Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot TecFit/Bodytec Huissen. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar TecFit/Bodytec Huissen is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Contact

 Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
06 - 50.999.239
info@bodytec-huissen.nl